مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان در جلسه ای که در حاشیه بازدید سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم شورای فرهنگ عمومی از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان تشکیل شد، به مسائل و مشکلات پیش روی زنان و خانواده ها بالاخص زنان و دختران ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی شهر کرمان پرداخت و گفت: برای حل مشکلات و چالش‌های اجتماعی باید نگاه فراجنسیتی داشت.
ایشان همچنین با اشاره به نقش موثر دفاتر بانوان در مسائل فرهنگی و اجتماعی به عنوان نماینده نیمی از جمعیت جامعه، خواستار عضویت دفاتر امور بانوان و خانواده استانداریها درمدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری کرمان در جلسه ای که در حاشیه بازدید سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم شورای فرهنگ عمومی از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان تشکیل شد، به مسائل و مشکلات پیش روی زنان و خانواده ها بالاخص زنان و دختران ساکن در سکونتگاههای غیر رسمی شهر کرمان پرداخت و گفت: برای حل مشکلات و چالش‌های اجتماعی باید نگاه فراجنسیتی داشت.
ایشان همچنین با اشاره به نقش موثر دفاتر بانوان در مسائل فرهنگی و اجتماعی به عنوان نماینده نیمی از جمعیت جامعه، خواستار عضویت دفاتر امور بانوان و خانواده استانداریها در شورای فرهنگ عمومی استانها شد.
 شورای فرهنگ عمومی استانها شد.