مرحله اول طرح ساماندهی مشاغل روستایی با بازدید از تعدادی از روستاهای شهرستان بردسیر و با حضور مجری طرح ( شرکت  دانش بنیان هیوا) انجام پذیرفت در این بازدید پتانسیل ها و ظرفیت های روستا با حضور بانوان روستایی مورد بررسی قرار گرفت.