جلسه بررسی طرح پیشنهادی ساماندهی اشتغال روستایی مورخ 12/3/1400 با حضور سرپرست دفتر امور بانوان و مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی گسترش سامانه های هیوا در محل دفتر برگزار گردید. در این جلسه  شرکت هیوا ، طرح توجیهی خود جهت ساماندهی اشتغال روستایی را تبیین نمود و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بررسی های نهایی جهت معرفی روستاهای پایلوت صورت گیرد و پس از مشخص شدن روستاهای منتخب تفاهم نامه ای با شرکت هیوا جهت اجرای طرح منعقد گردد.