گذشت ماه صیام و رسید عید صیام
کنید یکسره بهر نماز عید، صیام
اگر چه رفت مه روزه و مه تسبیح
مبارک است به اهل صیام ، عید صیام