سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در جلسه ای که به منظور بررسی چگونگی اجرای طرح آرامش توامان با آموزش هنر با حضور نمایندگان سازمان آموزش های فنی و حرفه ای استان و دانشکده فنی و حرفه ای برگزار گردید. هدف اجرای طرح را  توانمندسازی خانواده های شاغلین ادارات از طریق آموزش مهارتهای زندگی ، مهارتهای فنی و تاسیساتی مقدماتی ، مهارتهای فوری بهداشتی ، مدیریت زمان و... عنوان کرد.