نظری: نیازمند عزم و اراده ملی برای کاهش زنجیره انتقال بیماری در بین مردم هستیم/ کارگروه خانواده به تاکید و ابتکارعمل دکتر رحمانی فضلی ایجاد شد/ مادران سفیران پیشگیری از کرونا در خانواده هستند/ هدف تشکیل این کارگروه، بهره گیری از ظرفیت و توان خانواده برای کاهش مبتلایان و قطع زنجیره بیماری، رسیدن شهرها به شرایط متعادل، رعایت قرنطینه خانگی و همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی خانوادگی است.