جلسه ویدئو کنفرانس دفتر امور زنان  و خانواده استانداری با فرمانداری های سراسر استان برگزار گردید.
در این جلسه مشاورین و کارشناسان فرمانداری ها به ارائه گزارش برنامه های اجرا شده در سال 98 پرداختند و همچنین اقدامات انجام گرفته در سطح شهرستان در مقابله با بحران کرونا را برشمردند .
مدیر کل امور زنان و خانواده ضمن قدر دانی از زحمات کارشناسان و مشاورین و تشکر از حمایت های فرمانداران افزودند بحران کرونا ظرفیت خوبی را برای بهره مندی از فضای مجازی فراهم نموده است و با اشاره بر اینکه باید از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را داشته باشیم بر ایجاد فضاهای کسب و کار ، حمایت از اشتغال های خانگی و برگزاری دوره های آموزش و مشاوره در این فضا تاکید نمودند.