حجاب ، فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد به فرزندانمان بیاموزیم که از گوهر عفافشان هوشیارانه پاسداری کنند .