خانم زینلی متولد 1363 شهرستان رفسنجان است و پیش از این بعنوان معاون بازرگانی اداره تعاون روستایی شهرستان انار به مدت 7 سال فعالیت می کردند.