جلسه بررسی و ارائه طرح ها و برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی برای کاهش طلاق با حضور دستگاه های متولی در راستای عملیاتی سازی سند ارتقاء وضعیت زنان استان برگزار گردید.