ااولین کارگروه اجتماعی فرهنگی ،سلامت زنان و خانواده با حضور دستگاههای متولی برگزار گردید در این کارگروه در خصوص دستور کارهای 1- تامین اعتبار جهت احداث پارک بانوان شهرستان ریگان 2- بررسی و تبیین طرح ایجاد اشتغال برای زنان روستایی در معرض آسیب اجتماعی بحث و تبادل نظر گردید.
مدیر کل امور زنان و خانواده ضمن اشاره به انتخاب شهرستان ریگان به عنوان شهرستان کمتر توسعه یافته منتخب کشور افزودند: احداث پارک بانوان در شهرستان های جنوبی به ویژه ریگان از ضروریات است .
 در ادامه شهردار ریگان عنوان کردند زمینی بدین منظور اختصاص یافته و حصار کشی شده است برای ادامه کار به 4 میلیارد اعتبار جهت احداث پارک بانوان نیاز است .
حسینی با اشاره به مشکلات زنان روستایی جهت عرضه و فروش محصولات تولیدی بیان کردند در این راستا
می توان با همکاری دستگاههای متولی زیر ساخت های لازم برای احداث بازارچه صنایع دستی ویژه بانوان را در حاشیه شهر یا ورودی شهر فراهم نمود که در این بازارچه به هر کدام از شهرستان ها غرفه ای جهت فروش صنایع دستی آن شهرستان اختصاص داده شود.در پایان کلیات هر دو موضوع طرح شده تصویب و مقرر شد پیگیری لازم صورت پذیرد.