مرکز رشد و شتابدهی به کسب و کار های بانوان با حمایت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری با راه اندازی چالش نه به عید دیدنی امسال ، در فروردین امسال بانوان را به ماندن در خانه دعوت کرد . در این چالش بانوان مدیر استان خانواده ها را به حفظ قرنطینه خانگی دعوت کردند.