دعوت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از کلیه بانوان استان کرمان برای پیوستن به پویش نه تحریم نه به کرونا