مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با حضور در کارگاههای دوخت ماسک و گان ضمن قدر دانی از بانوانی که بصورت جهادی به این عرصه وارده شده اند افزددند: بی شک یکی از اثرات مثبت این بحران افزایش میزان همدلی و تقویت وروحیه ایثار در مردم ایران بوده است و این مهم را می توان در تلاش بی وقفه پزشکان و پرستاران از یکسو و خیل عظیمی از بانوان که در پشت جبهه در حال خدمت رسانی به مردم هستند مشاهده کرد.