مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با حضور در جمع خانواده شهیدان علی و محمد مهدی غروی از شهدای شهرستان رفسنجان  با خانواده شهید دیدار و گفتگو کردند.