مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری روز دوشنبه مورخ 30/10/98 با حضور مدیران دستگاهها ، مشاورین امور بانوان و کارآفرینان و سازمانهای مردم نهاد در حوزه بانوان شهرستان رفسنجان به تبیین شیوه نامه آموزش و مشاوره خانواده و همچنین طرح توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی خانواده پرداختند . گفتی است این دو طرح بصورت ابتکاری توسط استان کرمان تدوین گردیده است.که سالها طرح شیوه نامه آموزش و مشاوره خانواده در استان در حال اجرا می باشد.